Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím, Nová Baňa

Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím, Nová Baňa

Rekreačná cesta 393
96801 Nová Baňa
IČO: 00027987

Informácie o inštitúcii Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím, Nová Baňa

 

Dovoľte, aby sme sa Vám predstavili a zároveň Vás oboznámili s našim zariadením, ktoré má bohaté odborné skúsenosti získavané v priebehu štyroch desaťročí jeho existencie. S láskou, trpezlivosťou  a otvoreným srdcom sa staráme o našich zdravotne postihnutých žiakov,  poskytujeme im kvalifikovanú komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť už od útleho veku. V celom svojom snažení smerujeme za našou víziou, ktorou je spokojný a šťastný žiak, rozvíjajúci sa v intenciách svojich možností a to v podmienkach najprijateľnejších pre jeho rozvoj a prípravu na budúce uplatnenie v reálnom živote. Očakávame, že keď opustí brány školy, nájde si svoje miesto v spoločnosti.

 

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím

 

ŠZŠ ŽTP


Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakom s telesným a mentálnym, resp. viacnásobným postihnutím  od šiesteho roku veku. Je plnoorganizovaná a vzdeláva žiakov podľa učebných plánov a učebných osnov pre Variant A – 9 rokov, pre Variant B – 10 rokov a pre Variant C – 10 rokov. Pred nástupom do 1. ročníka ŠZŠ ŽTP navštevujú žiaci prípravný ročník. V prípade, že je to potrebné, vzdelávajú sa žiaci podľa individuálneho  vzdelávacieho programu. Škola má zriadené tri triedy so špecifickým určením. Je to:
-    Trieda pre vzdelávanie žiakov s autizmom
-    Trieda pre žiakov s ťažkou poruchou komunikačnej schopnosti (nehovoriacich)
-    Trieda pre vzdelávanie žiakov so zrakovým poškodením ( slabozrakí, nevidiaci)


Špeciálna materská škola

ŠMŠ

Uskutočňuje výchovu a vzdelávanie detí s mentálnym a telesným postihnutím, prípadne ďalšími pridruženými postihnutiami vo veku od troch do šiestich rokov, v prípade odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky do osem roko


Praktická škola

PRŠ

V Praktickej škole sa vzdelávajú žiaci, ktorí sa v dôsledku svojho zdravotného postihnutia nemôžu vzdelávať v odbornom učilišti. Žiaci sa pripravujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností jeden až tri roky. Do PRŠ sa prijímajú absolventi špeciálnych škôl, alebo integrovaní žiaci so zdravotným postihnutím z bežných škôl. Profilujúcim predmetom sú remeselné práce, kde sa žiaci učia aranžovať, tkať na ráme, drôtikovať, vyšívať a maľovať na sklo. Absolvent získa osvedčenie o absolvovaní PRŠ.


Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím

OU ŽTP

Škola má otvorené tri trojročné učebné odbory:


Poľnohospodárska výroba
záhradníctvo kvetinár, zeleninár, sadovník. (Kód: 45 72 2 09)  Absolvent odboru je  pripravený  na  vykonávanie prác pri ošetrovaní bežných druhov kvetín a zeleniny. Zvládne práce pri úprave terénu pre zakladanie parkov a výsadbu okrasných drevín, pri ošetrovaní a výsadbe kvetinových záhonov. Ovláda metodiku zakladania a ošetrovania trávnikov a zazimovania okrasných drevín. Po úspěšnom absolvovaní učebného odboru získajú absolventi výučný list, alebo osvedčenie o zaučení alebo zaškolení.

Výroba konfekcie
ručné techniky a šitie bielizne. (Kód: 31 78 2 02) Absolvent  odboru ovláda  prácu na jednoihlovom šijacom stroji a obnitkovacom šijacom stroji. Samostatne zhotoví jednoduché posteľné prádlo, trenírky, dámsku zásteru, dámske pyžamo a župan. Zvláda opravu prádla ručne aj strojovo a ovláda ručné techniky - ručné šitie a vyšívanie,  batikovanie, viazanie uzlov, ručné pletenie, tkanie malých  kobercov a zhotovenie jednoduchej paličkovanej čipky. Po úspěšnom absolvovaní učebného odboru získajú absolventi výučný list, alebo osvedčenie o zaučení alebo zaškolení.

Experimentálne overovanie nového učebného odboru - Pomocné práce v administratíve a službách (64 79 2 00) Počas štúdia žiaci získavajú vedomosti z jednoduchých prác, ako je: kopírovanie rôznych materiálov, triedenie a roznášanie korešpondencie, skartovanie materiálov, viazanie do jednoduchej hrebeňovej väzby, laminovanie materiálov, jednoduchá úprava fotografii a archivácia fotodokumentácie, ovládanie internetovej komunikácie, spracovanie jednoduchých údajov a jednoduchých tabuliek v operačnom systéme Windows, Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, obsluhovanie telefónneho aparátu - ústredňa a faxovanie dokumentov, ovládanie základných princípov separovania rôznych druhov odpadov... Absolvent je pomocný odborný pracovník s kvalifikáciou v administratíve, službách, prípadne vo výrobných firmách. Škola má k dispozícii špeciálnu učebňu, kde žiaci majú počítače, kopírovacie zariadenie, skartovačku, laminátor, hrebeňovú väzbu, fotoaparát,... Po úspešnom absolvovaní učebného odboru získavajú absolventi výučný list, alebo osvedčenie o zaučení alebo zaškolení.


Centrum špeciálno–pedagogického poradenstva

CŠPP

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  sa podieľa  na edukácií zdravotne postihnutých detí interných ako aj externých,  s prioritným  zameraním na viacnásobne postihnutých. Zabezpečuje aktívnu účasť rodičov v procese terapeutickej intervencie. CŠPP  poskytuje  komplexný diagnostický proces a navrhuje  primeraný spôsob výchovy a  vzdelávania  zdravotne  postihnutých  detí. Z hľadiska personálneho je CŠPP zabezpečené plne kvalifikovaným psychológom, psychopédom (oblasť pedagogiky mentálne postihnutých), somatopédom (oblasť pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených), logopédom (oblasť pedagogiky rečovo  postihnutých), tyflopédom (oblasť pedagogiky zrakovo postihnutých) a surdopédom (oblasť pedagogiky sluchovo postihnutých).

 

Školský klub detí

ŠKD

Školslý klub detí poskytuje žiakom základnej školy výchovnú činnosť v čase mimo vyučovania. Zameriava sa na organizovanie kulturnych, spoločenských i športových aktivít pre žiakov.

Kde nás nájdete?

Zobrazit